Painter

Magazine: Elle Kazakhstan
Photo: Alessio Migliardi
Style: Anna Neretto
Makeup & Hair: Silvia Sadecka
Model: Tako @Next Milan

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi

lindsay, fashion, magazine, woman, Anna Neretto, Silvia Sadecka, Alessio Migliardi